DomovO nasO nas
Dodaj med priljubljene Pošlji sporočilo Zemljevid strani

Splošni pogoji poslovanja

A do Ž, posredovanja, Špela Škofic s.p., Delavska cesta 58, 4000 Kranj, DŠ 34441565, MŠ 1072480, ima zavarovano odgovornost za škodo pri Zavarovalnici Triglav d.d., Ljubljana, št. police OD40101975528 zavarovalna vsota 175.000,00 EUR, posrednik Klemen Trojar, licenca pod št. 00232 in je vpisan v imenik pod zap. št. 0022600232 (v nadaljevanju: nepremičninska agencija) v skladu s 15. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. List RS 42/2003, z dne 09.05.2003) in 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. 47/2006, z dne 09.05.2006) določa splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja), kakor sledi:

1. člen

 1. Splošni pogoji poslovanja določajo obseg dejavnosti nepremičninske agencije za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju in jih je nepremičninska agencija dolžna upoštevati pri svojem delu.
 2. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med nepremičninsko agencijo in naročiteljem.

2. člen
V splošnih pogojih se uporabljajo pojmi, ki imajo naslednji pomen:

 1. Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko agencijo sklene pogodbo o posredovanju;
 2. Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 3. Nepremičninska agencija je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;
 4. Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko agencijo opravlja posle posredovanja, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov.

3. člen
Nepremičninska agencija opravlja naslednje storitve posredovanja v prometu z nepremičninami:

 1. Z naročitelji sklepa pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 2. Od naročiteljev prevzame vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičninah, preverja pravno stanje lastništva nepremičnin in morebitne pravice tretjih;
 3. Preverja dejansko stanje nepremičnin (ogledi nepremičnin);
 4. Seznani naročitelje z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin ter v zvezi s tem pogodbene stranke jasno in razumljivo opozori na morebitne ugotovljene napake;
 5. Seznani naročitelje in tretje osebe s tržnimi razmerami, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodb, višino davčnih obveznosti in cenami notarskih storitev;
 6. Oglašuje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali v drugih medijih v obsegu, ki ga določi nepremičninska agencija;
 7. Organizira oglede nepremičnin;
 8. Vzpostavlja stike med naročitelji in tretjimi osebami;
 9. Izstavlja razna potrdila in pisna obvestila ter krije stroške vseh vrst komuniciranja s strankami;
 10. Sodeluje pri pogajanjih med naročitelji in tretjimi osebami za sklenitev posla;
 11. Organizira sestavo pogodb, potrebnih za sklenitev pravnega posla, katerega predmet so določene nepremičnine, s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika;
 12. Opravlja druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, na podlagi posebnega naročila naročitelja.

4. člen

 1. Naročitelj se zavezuje nepremičninskemu posredniku izročiti vse listine in podatke o nepremičnini, iz katerih je možno ugotoviti pravno in dejansko stanje nepremičnine (lastništvo, bremena in druge stvarno pravne okoliščine, predkupne pravice, upravno pravna dovoljenja, soglasja, načrte, urbanistične podatke in potrdila, komunalne in druge kapacitete nepremičnine, idr.) ter osebne identifikacijske listine in podatke, ki so pomembni za veljavno sklenitev posla. Naročitelj je dolžan te dokumente izročiti posredniku v izvirniku ali vsaj v obliki fotokopije.
 2. Naročitelj se še posebej zavezuje seznaniti posrednika z vsemi podatki, ki jih ni mogoče dobiti iz dokumentov o nepremičnini, kot so: gradbeno stanje, napake, pomanjkljivosti, stanja, ki so povezana z obratovanjem, in podobnih pomembnih okoliščinah za sklenitev posla.
 3. Naročitelj izrecno izjavlja, da jamči za resničnost, točnost in popolnost danih podatkov ter da je sam odgovoren za vso škodo (tudi škodo zaradi oškodovanja ugleda agencije), ki bi nepremičninski agenciji ali tretji osebi nastala zaradi zamolčanja oz. opustitve zavez iz tega člena;

5. člen

 1. Za posredovanje nepremičninske agencije, v zvezi z dejavnostjo, ki se nanaša na nakup oz. prodajo nepremičnin in kot je opisano v točkah od (1) do (12) tretjega člena teh splošnih pogojev, pripada nepremičninski družbi plačilo za posredovanje v višini največ 4% od pogodbene cene.
 2. Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. V tem primeru pripada nepremičninski agenciji plačilo za posredovanje v višini najmanj 500 EUR, v kolikor to ni predmet dogovora v pogodbi o posredovanju.
 3. Nepremičninski agenciji pripada plačilo v zvezi s posredovanjem pri sklepanju najemnih pogodb ali pogodb za oddajo nepremičnine v višini enomesečne najemnine, v kolikor to ni predmet dogovora v pogodbi o posredovanju.
 4. Vrsto in višino stroškov v zvezi s posredovanjem pri sklepanju najemnih, zakupnih in drugih pogodb izven obsega, določenega v prvem odstavku tega člena oz. v zvezi s storitvami iz točke (12) tretjega člena teh splošnih pogojev, nepremičninska agencija in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.
 5. Kadar nepremičninska agencija posreduje pri menjavi nepremičnine ima pravico do provizije v višini 6% od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin, najmanj pa 600 EUR, v kolikor to ni predmet dogovora v pogodbi o posredovanju.
 6. Kadar nepremičninska agencija posreduje za obe stranki, ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovice provizije, v kolikor to ni predmet dogovora v pogodbi o posredovanju.

6. člen

 1. Nepremičninska agencija pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.
 2. V skladu s 25. členom ZNPosr pripada nepremičninski agenciji, v primeru že opravljenih poslov, če naročitelj sam najde osebo, s katero sklene pogodbo, pravica plačila za posredovanje v višini ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.
 3. V primeru, da naročitelj in nepremičninska agencija skleneta ekskluzivno posredniško pogodbo in naročitelj prekine posredniško pogodbo pred dogovorjenim iztekom pogodbe, mora nepremičninski agenciji povrniti dejanske stroške v zvezi z oglaševanjem in z naročenim delom.
 4. Če posrednik katere izmed storitev posredovanja (navedenih v tretjem členu teh splošnih pogojev) na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen do znižanja plačila za posredovanje.
 5. Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe oz. se pogodba razdre (26. člen ZNPosr).
 6. Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje tudi po prenehanju posredniške pogodbe, v primerih ko naročitelj oziroma ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska agencija in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju (26. člen ZNPosr).
 7. Nepremičninska agencija ima pravico do plačila dejanskih stroškov v zvezi z oglaševanjem in z naročenim delom, kadar naročitelj odstopi od že začetega posla po pogodbi o ogledu in posredovanju v prometu nepremičnin ali zastavljeno aro.

7. člen

 1. V kolikor naročnik ali njegov bližnji sorodnik sklene pravni posel mimo posrednika, z osebo s katero ga je povezal posrednik ali z njegovim ožjim družinskim članom, tudi če je pravni posel sklenjen po prenehanju te posredniške pogodbe, je naročitelj dolžan takoj plačati nepremičninski agencija pogodbeno kazen v višini dvojne provizije oz. 4% od pogodbene cene z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi ter vse stroške nastale iz tega naslova.
 2. Kadar je pogodbena vrednost nižja od 10.000 EUR, pripada v primerih naštetih v prejšnjem odstavku, nepremičninski agenciji pogodbena kazen v višini dvojne dogovorjene provizije, skupaj z zamudnimi obrestmi in vsemi nastalimi stroški.
 3. Če se naročitelj ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati pogodbeno kazen v višini dogovorjene posredniške provizije.

8. člen

 1. Nepremičninska agencija lahko poleg posredovanja za naročitelja opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki pa niso zajete s stroški provizije, kakor tudi ne v rezervaciji.
 2. Dodatne storitve iz tega naslova zajemajo predvsem: ureditev zemljiškoknjižnega stanja (služnostne, uskladitvene in druge pogodbe, sestava zemljiškoknjižnih predlogov), pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, načrtov parcel, lokacijskih informacij, nadomestnih listin, dovoljenj ter ostale potrebne dokumentacije, sestava pogodb v obliki notarskih zapisov, organiziranje določanja vrednosti nepremičnin s strani cenilca, analize tržišča, ki jih na račun naročitelja uredi družba, v kolikor jo za to pooblasti, in drugo.
 3. Vrsto dodatnih storitev ter višino plačila v višini dejanskih stroškov vendar največ 1.000 EUR za posamezno nepremičnino, dogovorita nepremičninska agencija in naročitelj v posredniški pogodbi. Nepremičninska agencija za dodatne storitve izstavi naročitelju račun takoj po opravljeni storitvi.
 4. Pri dodatnih storitvah je naročitelj dolžan nositi tudi stroške vseh pravnih in drugih opravil, ki omogočajo pravno varen prenos lastninske ali druge pravice oz. so opravila potrebna za sklenitev pravnega posla. Naročitelj je dolžan nositi tudi stroške taks in druge stroške, ki nastanejo po tarifah državnih organov.

9. člen

 1. Nepremičninska agencija lahko storitve posredovanja prenese tudi na druge nepremičninske agencije. V takšnem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju z nepremičninsko agencijo, ta pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih agencij, na katere prenaša naročilo.

10. člen

 1. Pomoč naročniku pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi števcev dobaviteljev komunalnih in drugih sredstev, sestava primopredajnega zapisnika ipd. storitve, so stvar dobrih poslovnih običajev in jih nepremičninska agencija ne zaračunava, če z naročnikom v naprej ne dogovorita drugače.

11. člen

 1. Morebitne medsebojne nesporazume bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno z medsebojnim dogovarjanjem, v primeru neuspeha pa prepustita razrešitev spora pristojnemu sodišču v Kranju.

12. člen

 1. Ti splošni pogoji so sprejeti s strani nepremičninske agencije dne 08.04.2009 in se objavijo na vidnem in dostopnem mestu v poslovnih prostorih nepremičninske agencije.

Urejanje kreditov Oglasi naših partnerjev Hiša in bazen Izmenjava oglasov

Lektoriranje.net

Parketarstvo Pavlič


Statistika obiskov
Splošni pogoji poslovanja
    © A do Ž, Špela Škofic s.p. - Vse pravice pridržane.   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.